Dvorec Lhotice

Vyjma center panství - Zvířetice a Studénky, představuje bývalá tvrz Lhotice zřejmě největší sídlo nižší feudální šlechty - rytířů ze Zásady - v našem kraji. První zmínky o Lhotici se nám dochovali z roku 1393 a v této době lze již předpokládat existenci tvrze. Lokalita tohoto pravděpodobně původního sídla rytířů ze Zásady není určena. Jedno ze sídel a renesanční tvrz se nachází v místech dnešního dvora pocházejícího z 2. poloviny 17. století na západním okraji obce.

Původní renesanční tvrz tvoří jižní trakt tohoto dvora (nalevo od vstupní brány při silnici). Na budově můžeme na ni pozorovat tři etapy vývoje. Přízemní obvodové zdi a hlavní vnitřní příčky jsou z lomového kamene, přízemí si zachovalo ráz renesanční kleneb. Nejméně z období renesance pochází i sklepení. Patro bývalé tvrze tvořilo pravděpodobně v té době obvyklé hrázdění, a proto se nám nedochovalo.

Deformaci budovy (především rohů - zalomení a nové zaklenutí) způsobil projekt barokního osmibokého dvora. Dnešní patro je cihlové, patrně z 19. století.

autor a foto: Vojtěch Dvořák